PERSONVERNERKLÆRING

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vestre Aker Badminton («VA Badminton») behandler personopplysninger som idrettslag under Vestre Aker Skiklubb, som arbeidsgiver og i forbindelse med besøk på våre nettsider www.vabadminton.org.

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at vi ivaretar personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. VA Badminton er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som beskrives her. Styreleder i VA Badminton er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av VA Badminton

HVILKE BEHANDLINGER AV PERSONOPPLYSNINGER GJØR VA BADMINTON?

Medlemsopplysninger

VA Badminton registrerer og behandler personopplysninger om medlemmer som er nødvendig for ditt medlemskap og din idrettsaktivitet.  Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i VA Badminton.

Blant opplysningene som kan behandles er navn, fødselsdato, kontaktinformasjon, familierelasjoner, betalingskrav, lisens/forsikring, påmeldinger til kurs og konkurranser, resultater, roller du har i idretten og annen informasjon som er relatert til medlemskap og aktivitet.

Opplysninger om andre personer

VA Badminton behandler også personopplysninger for personer som registreres i våre systemer uten medlemskap. Det kan f.eks. være gjestemedlemmer, foresatte eller personer som påtar seg en rolle i VA Badminton som ikke forutsetter medlemskap eller ansettelse. Denne registreringen er basert på ditt samtykke når du registrerer deg.

Nettsider og sosiale media

Informasjonskapsler på nettsider («Cookies»)

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjon om din bruk av våre nettsider lagres i en informasjonskapsel på din PC. Behandling og lagring av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler krever at den besøkende er informert om at informasjonskapslene brukes og har samtykket til dette. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Informasjonskapselen er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet.

VA Badminton bruker informasjonskapsler for statistikk og for å optimalisere brukeropplevelsen på nettsiden.

Mottakere av personopplysninger

VA Badminton benytter [Spoortz AS] som er underleverandør for VA Badmintons løsning for brukertilgang/registrering, og utleverer fødselsdato, navn, mobiltelefon og e-postadresse og adresse i denne sammenheng.

Personopplysningene som er relevante i forhold til den enkeltes tilknytninger til Vestre Aker Skiklubb som hovedklubb, blir også behandlet av Vestre Aker Skiklubb. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for å administrere den enkeltes medlemsavtale eller annen tilknytning til idrettslaget, som er grunnlaget for utøvelse av idrettsaktiviteter og støttefunksjoner.

VA Badminton utleverer personopplysninger til Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret og NIF for styre og ledelse i alle juridiske organisasjonsledd fordi vi er rettslig forpliktet til dette.

Personaladministrasjon

VA Badminton behandler personopplysninger for å kunne utøve nødvendig personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, ferie/fravær, opplysninger om pårørende, utdannelse og stilling.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er å oppfylle ansettelsesavtalen med den enkelte.

Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos VA Badminton, samt i en periode etter ansettelsesforholdet er avsluttet i henhold til det som er påkrevd av regnskapslovens oppbevaringsplikt. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet ett år etter at vedkommende søkte på stilling, med mindre vedkommende blir ansatt.

Avidentifisering og sletting av data

Ulike lover stiller krav til vår oppbevaring av personopplysninger i flere sammenhenger, også etter at ditt aktive forhold til idretten er avsluttet.  Eksempler på dette er i forbindelse med forsikring/lisens og bokføring av økonomiske transaksjoner, eller at du har idrettsresultater eller roller som innebærer behov for å ivareta historiske opplysninger.

Før data blir slettet vil det også være aktuelt å lagre disse i anonymisert form for at VA Badminton skal kunne bruke basisopplysninger som f.eks. kjønn og fødselsdato som grunnlag for statistisk analyse av f.eks. medlemsutvikling og frafall eller utvikling/endring i tillitsvalgte over tid.

For personer som ikke omfattes av slike forhold, vil data bli slettet ett år etter at forholdet til VA Badminton er avsluttet.  VA Badminton kan på forespørsel gi nærmere opplysninger om sletterutinene.

DINE RETTIGHETER

Rett til innsyn

Enhver kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger VA Badminton foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i VA Badmintons systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilken kilde personopplysningene stemmer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv.  Dette gjelder f.eks. data registrert i konkurranseaktivitet. Det gis innsyn i en samlet oversikt av opplysninger basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Du kan kreve at den VA Badminton utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

Retting, sletting og begrensning i behandling av personopplysninger

Dersom VA Badminton behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at VA Badminton skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

VA Badminton skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. VA Badminton skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.

Trekke samtykke

Dersom behandlingen av dine persondata er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker.  VA Badminton vil da slette dine persondata med mindre VA Badminton har hjemmel for å ivareta informasjon av hensyn til arkivformål i allmennhetens interesse eller andre lovhjemler. Når du trekker ditt samtykke innebærer det at ditt forhold til idretten avsluttes, og at f.eks. roller og verv du har avsluttes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

Dataportabilitet

Du har rett til å be om utlevering av dine persondata i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. For utlevering av data i slik form vil dette skje basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes til post@vabadminton.org eller telefon +47 980 06 015.

Klage

Dersom du mener det foreligger brudd på retningslinjer kan du klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på www.datatilsynet.no.